Ποδοκνημική

ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΑ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΙΤΙΔΑ

(Plantar fasciitis)

Η πελματιαία απονεύρωση προέρχεται από την επιπολής περιτονιά του ποδός και καλύτπει τους μυς του πέλματος. Η πελματιαία απονεύρωση συμβάλλει στη διατήρηση της ποδικής καμάρας κατά τον οβελιαίο άξονα (Ferris et al.1995).

Η πελματιαία απονευρωσίτιδα αποτελεί φλεγμονώδη αντίδραση, η οποία εντοπίζεται στην έκφυση της απονεύρωσης από την πτέρνα και οφείλεται σε επαναλαμβανόμενες βίαιες διατάσεις τις απονεύρωσης κατά την απογείωση του πέλματος, στα άλματα και στους δρόμους, ιδίως μετ’ εμποδίων. Η ανεπαρκής υποστήριξη της ποδικής καμάρας επιτείνει την καταπόνηση της απονεύρωσης και αυξάνει τις δυνάμεις συμπίεσης στις διαρθρώσεις του Chopart και του Lisfranc.

Κλινική εικόνα

Τα συμπτώματα συνίστανται σε πόνο αντίστοιχα προς την έκφυση της απονεύρωσης από την πτέρνα, πρωινή δυσκαμψία και χωλότητα. Τα ενοχλήματα υποχωρούν με την ανάπαυση.

Από την κλινική εξέταση διαπιστώνεται ευαισθησία ή πόνος κατά την πίεση της έκφυσης της απονεύρωσης, που ακτινοβολεί κατά μήκος των ινών της και υπαισθησία στην έξω μοίρα του πέλματος. Ο πόνος αναπαράγεται κατά την δακτυλοβάδιση και την πτερνοβάδιση.

Από τον ακτινολογικό έλεγχο διαπιστώνεται συχνά η ύπαρξη άκανθας της πτέρνας, αντίστοιχα προς την έκφυση της απονεύρωσης.

Αντιμετώπιση

Η θεραπεία είναι συντηρητική και συνίσταται σε περιορισμό της δραστηριότητας, διατατικές ασκήσεις και τοποθέτηση στο εσωτερικό του υποδήματος ειδικού μαλακού πέλματος με τρύπα, ώστε να μην φορτίζεται η περιοχή της φλεγμονής ή της άκανθας.

Η επάνοδος σε αθλητική δραστηριότητα επιτρέπεται 2 ως 3 εβδομάδες, μετά την υποχώρηση των ενοχλημάτων, με χρησιμοποίηση του ειδικού πέλματος.